การบวชเรียน

Leave a comment

May 23, 2010 by Lin

บทความนี้คงเป็นบทความเดียวที่อาตมาจะเขียนในฐานะที่ถือครองเพศบรรพชิตเป็นพระภิกษุสงฆ์


ครอบครัว พระราชรัตนรังษี และพระกิตติปัญโญ

อาตมาได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2553 ที่ผ่่านมา ด้วยพระเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชรัตนรังษ๊(วีรยุทโธ) ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เพื่อเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ อีกทั้งยังกรุณามอบผ้าไตรจีวรที่นำมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา การบรรพชาอุปสมบทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เต็มไปด้วยญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมบุญกัน ต้องขอโมทนาทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย

การบวชทำให้อาตมาเห็นสังคมอีกสังคมหนึ่ง ทั้งในวัดและนอกวัดในมุมมองภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้เดินบิณฑบาตรเจอญาติโยมที่เจียดอาหารและปัจจัยมาทำบุญใส่บาตร การบิณฑบาตรเป็นหนึ่งในกิจวัตรที่อาตมาได้เห็นความงดงามของการทำทาน ทั้ง ๆ โยมเหล่านั้นมีฐานะที่ยากลำบากกว่าเราท่านหลายร้อยเท่า สิ่งของในบาตรแม้จะหนักด้วยน้ำหนักที่ต้องใช้สองมือประคองสุดกำลัง แต่ก็เปรียบมิได้กับสิ่งที่ญาติโยมเหล่านั้นฝากไว้ให้ทำนุบำรุงต่ออายุพระศาสนาให้มั่นคง อีกใจหนึ่งพลางคิดว่า คงเป็นเพราะท่านเหล่านั้นคิดว่าตนบุญน้อย อยากจะทำบุญเพื่อความชุ่มฉ่ำจิตใจและเป็นเสบียงเก็บไว้ในภพชาติต่อไป

ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นลึกซึ้งสุดที่จะเปรียบ แม้จะเรียบง่ายแต่ก็กลับยากที่จะหาสิ่งมาอธิบาย ด้วยที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง การเข้ามาเรียนรู้หลักธรรม ได้ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้มากขึ้น ได้สละภาระที่หนักของเพศฆราวาสมามีลมหายใจเข้าออกด้วยพระธรรมของพระพุทธองค์ ได้เข้าใกล้ชิดท่าน ใกล้เสียยิ่งกว่าไปสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดีย ดั่งที่องค์พระศาสดากล่าวไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ไม่ได้ห่างไกลจากความจริงแม้แต่น้อย

ทุก ๆ วันต้องทำวัตรเช้ามืดตั้งแต่ตีสี่ เพื่อทบทวนคำสั่งสอนผ่านบทสวดมนต์ เดินบิณฑบาตร กวาดลานวัด ทำวัตรเช้า ฉันเพล พอเพลาสายบ่ายคล้อย ก็จะมีเวลาปฏิบัติกิจ ศึกษาปริยัติและปฏิบัติ อันได้แก่ การปฏิบัติเจริญภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม และสอบอารมณ์กับพระวิปัสนาจารย์ทั้งหลาย ศึกษาธรรมวินัย ความหมายของพระธรรมคำสั่งสอนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กิจวัตรเหมือนจะซ้ำกันทุกวัน แต่ได้เรียนรู้ค้นหาอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนกันแม้เสียแต่วันเดียว

กิจวัตรพระสงฆ์ ยังมีอีกมาก มากเสียกระทั่งจะจัดเป็นงานที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสองมือของมนุษย์คนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี ในอีกมุมมองหนึ่ง ความคิดที่ว่าพระสงฆ์สมัยนี้ไม่น่ากราบไหว้บูชา ด้วยเหตุธรรมวินัยหย่อนยานก็ดูจะมีมากขึ้น แต่ขอให้มองในมุมที่ว่าการเคารพพระสงฆ์เหมือนการเคารพในพระศาสนา การไหว้พระสงฆ์ มิได้ไหว้ที่บุคคลนั้น ๆ แต่เป็นการบูชาธรรมของพระศาสดา

สังคมไทยเป็นสังคมที่สวยงาม ทั้งมีศาสนาพุทธหยั่งรากลึกเป็นรากแก้วที่แข็งแรง หากแต่ทุกคนปฏิบัติตนอย่างที่ควรจะเป็น จะหาสังคมไหนเปรียบกับสังคมไทยไม่ได้แล้วจริง ๆ แม้จะมีคนไทยที่สิ้นหวังในความเป็นไทยมาก แต่อันที่จริงผู้คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่เคยเห็นความสวยงามของมัน โดยเฉพาะความเป็นเมืองพุทธ เมืองที่เต็มไปด้วยการให้ การช่วยเหลือ และพึ่งพาอาศัยกัน

ขออนุโมทนาบุญและเจริญพร
พระวีระวังโส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

Blog Stats

  • 358,591 hits
%d bloggers like this: